Tekstgrootte: A  A  A 

van de Veldelaan 972
1816 PZ Alkmaar
Telefoon 088-5599500 (bereikbaar tussen 7.00-20.00 uur)
E-mail: respijthuis-alkmaar@zorgcirkel.com
van de Veldelaan 972 - 1816 PZ Alkmaar
Telefoon 088-5599500 (bereikbaar tussen 7.00-20.00 uur)
E-mail: respijthuis-alkmaar@zorgcirkel.com
"Allemaal top! Er wordt zelfs geholpen met het aanvragen van indicaties en het invullen van de benodigde papieren."Tekstgrootte: A  A  A 

Gedragscode vrijwilligers 

Wij, de medewerkers van het Respijthuis Alkmaar, streven ernaar om in de omgang met onze gasten, mantelzorgers, familie en vrienden uit te gaan van een aantal omgangsregels die uitgangspunt zijn voor ons handelen. Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en gasten van het Respijthuis zijn niet eenduidig. Iedereen heeft zijn eigen behoeftes. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle gasten gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en gast, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als stichting voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen:

 1. De gedragsregels voor vrijwilligers, stagiaires en betaalde krachten.
 2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met gast en sanctiebeleid.

Regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor de gasten en vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht-en sanctiebeleid dat door de stichting wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiaire of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen. 

De gedragsregels voor vrijwilligers, stagiaires en betaalde krachten:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de gast zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider laat de gast in zijn of haar waarde en zullen hem of haar met respect bejegenen.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de gast dan functioneel noodzakelijk.
 4. De begeleider geeft de gast zoveel mogelijk de ruimte om zijn of haar levensstijl te bewaren.
 5. De begeleider staat open voor de meningen en opvattingen van de gast.
 6. De begeleider geeft antwoord op de vragen van een gast op een manier die voor hem of haar begrijpelijk is en wij zullen indien nodig het initiatief nemen om de gast informatie te verstrekken over hem of haar belangrijke zaken.
 7. De begeleider houdt zich aan gemaakte afspraken en komt beloftes na.
 8. De begeleider geeft “fouten” die wij maken toe en biedt hiervoor onze excuses aan. Wij verschuilen ons hierbij niet achter regels of collega’s.
 9. De begeleider gaat zorgvuldig om met de vertrouwelijke informatie en respecteert en waarborgt de privacy van onze gasten.
 10. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van de gast. 
 11. De begeleider mag de gast niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 12. De begeleider zal zeer terughoudend en met respect omgaan met de gast in de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 13. De begeleider heeft de plicht de gast naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de gast is betrokken, wordt nageleefd.
 14. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 15. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiele vergoedingen die niet in de rede zijn.
 16. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
 17. Wij STAAN voor een prettig verblijf van onze gasten in het Respijthuis.

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met gast en sanctiebeleid:
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met gasten verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/ of plaats vindt binnen een ongelijke machtsverhouding; en/ of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het wetboek Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met gasten, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligers werk met chronisch zieken/ ouderen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met hulpbehoevenden waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Het Respijthuis vraagt een VOG verklaring en hanteert eerst een proefperiode. Wij kunnen om een referentie vragen en na het doorlopen van onze training, tekent u een vrijwilligersovereenkomst.

Uiteraard beschermen wij onze medewerkers andersom ook.

Vertrouwenspersoon:
Geheimhoudingsplicht: álles is vertrouwelijk
Een vertrouwenspersoon is er voor gasten en mantelzorgers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Dat kan zijn agressie, geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw/ uw informatie.

Taken van een vertrouwenspersoon:
Je kunt bij de vertrouwenspersoon onder andere terecht voor:

 • eerste opvang als u bent lastiggevallen en hulp en advies nodig hebt;
 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • begeleiding als u de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
 • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties of een mediator;
 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

Daarnaast kan hij of zij:

 • leidinggevenden en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;

Zorgmanager Petra Oxfoort is door het bestuur aangewezen als eerste contactpersoon.
Bereikbaar op 088 - 559 9500 of p.oxfoort@zorgcirkel.com
Zodra u er niet met haar uitkomt kunt u contact opnemen met klachtenfunctionaris.dezorgcirkel@facit.nl

https://zorgcirkel.nl/algemene-voorwaarden/compliment-of-klacht/

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers wordt intern gecommuniceerd.